ถาม – ตอบ การใช้งานบริการ Tax Single Sign on

1. การใช้งานระบบบริการ Tax Single Sign on (Tax SSO) คืออะไร
ระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) เป็นระบบงานการให้บริการประชาชน ด้านภาษีของ 3 กรมภาษี คือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และ กรมศุลกากร โดยการใช้รหัสผ่านเดียว

2. ระบบบริการ Tax SSO ให้บริการอะไรบ้าง

  • 1. บริการของกรมสรรพากร ได้แก่ บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี จำนวน 13 แบบ ได้แก่ ภ.ง.ด.1 ,ภ.ง.ด.2 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53,ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.52 , ภ.ง.ด.54 , ภ.ง.ด.55 , ภ.พ.30 , ภ.พ.36 , ภ.ธ.40 , บ.ช.1 บริการยื่นงบการเงิน และบริการอื่น ๆ
  • 2. บริการของกรมสรรพสามิต คือ บริการ e-Excise ได้แก่ การชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ทุกประเภทสินค้า เช่น สุรา ยาสูบ น้ำมัน รถยนต์ รถจักรยานต์ เป็นต้น บริการติดตามสถานะแบบรายการภาษี บริการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
  • 3. บริการของกรมศุลกากร คือ บริการ e-Tracking ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้ารายงานพาหนะเข้าออกได้ทุกเวลา การตรวจสอบสถานะใบขนสินค้าได้ทุกเวลา การตรวจสอบสถานะของใบกำกับการขนย้ายสินค้าได้ การตรวจสอบข้อมูลที่มาลงมะเบียนไว้กับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อของกรมศุลกากร การตรวจสอบรายการค้างชำระค่าธรรมเนียมศุลกากร สามารถเรียกดูประวัติการชำระค่าธรรมเนียมศุลกากร แสดงข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร การตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินคืน เป็นต้น

3. ใครสามารถใช้บริการระบบบริการ Tax SSO ได้บ้าง
ผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคล และบุคคล

4. URL เว็ปไซต์ระบบบริการ Tax SSO คืออะไร
https://etax.mof.go.th