ขายของ ออนไลน์ e-Commerce ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

ตามประกาศกระทรวงพาณชิย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียน ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

 1. รูปแบบการค้าออนไลน์ e-Commerce ที่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์
  • บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศ ซึ่งประกอบพาณิชยกิจ ดังนี้
   1. ซื้อขายสินค้า/ บริการ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท
   2. ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)
   3. ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)
   4. ให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า/ บริการผ่านระบบอินเทร์เน็ต (e-Marketplace)
  • ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับแต่เริ่มประกอบพาณิชยกิจ
 2. สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์
  • กรณีสำนักงานแห่งใหญ่ของสถานประกอบการตั้งอยุ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดที่
   1. ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต ในท้องที่ที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ หรือ
   2. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร
  • กรณีสำนักงานแหน่งใหญ่ของสถานประกอบการตั้งอยู่ในภูมิภาค ยื่นจดที่  เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ เมืองพัทยา ในทัองที่ที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
 3. เอกสารประำกอบจดทะเบียนพาณิชย์ (ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 50 บาท/ 1 คำขอ)
  1. เอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
   • บุคคลธรรมดา ใช้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประะกอบพาณิชยกิจ
   • นิติบุคคล ใช้ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ
  2. หนังสือยินยอมการให้ใช้สถานที่ตั้งสถานประกอบพาณิชยกิจ สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเจ้าบ้าน หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่เจ้าของกรรมสิทธิ์เปนผู้ให้ความยินยอม
  3. แผนที่สถานที่ตั้งสถานที่ประกอบพาณิชยกิจโดยสังเขป
  4. สอบถามเพิ่มเติมได้ ณ สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ ตาม 2
 4. บทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
  • การไม่จดทะเบียนพาณิชย์ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับวันละ ไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะปฎิบัติให้ถูกต้อง

ภายหลังที่ร้านค้าออนไลน์ได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้ว  ท่านสามารถติดต่อขอรับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ได้ ที่กองพณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาการค้า โทร 02 547 5959 – 60 หรือสมัครด้วยตัวเองได้ที่ www.trustmarkthai.com

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000 

แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53