ในการจองชื่อนิติบุคคล ชื่อที่ขอจองต้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องมีความหมายหรือมีเสียงเรียกขานตรงกับชื่อภาษาไทย

กรณีที่จะขอใช้ชื่อภาษาต่างประเทศอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคแรก ให้ใช้แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียนด้วย