ชื่อนิติบุคคลที่จองได้แล้ว จะใช้จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทใดก็ได้ แต่จะต้องใช้ยื่นขอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จองชื่อได้ หากวันครบกำหนดสามสิบวันเป็นวันหยุดทำการ ให้นับวันเริ่มทำการใหม่วันแรกเป็นวันครบกำหนดสามสิบวัน