วิธีการจดจัดตั้งบริษัทจำกัด

อันดับแรกให้ท่านเข้าระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วเลือกเมนูเข้าสู่ระบบจากนั้น LOG in เข้าสู่ระบบ ด้วบ Username ที่ท่านได้ยืนยันตัวตนผ่านระบบจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์   เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกที่เมนูทะเบียนนิติบุคคล  เลือกจดทะเบียนนิติบุคคล ระบบจะแสดงหน้าจอจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วย 4 เมนูหลัก  ในการจดทะเบียนครั้งแรก ให้เลือกเมนูสร้างคำขอจดทะเบียน คลิกที่หน้าถัดไป แล้วเลือกบริษัทจำกัด คลิกที่หน้าถัดไป จากนั้น ระบบจะให้ท่านเลือกทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของบริษัทจำกัดทั้งหมด ให้เลือก จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทพร้อมกัน(ภายในวันเดียว) แล้วคลิกหน้าถัดไป จะเข้าสู่การกรอกข้อมูลแบบฟอร์มสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  เริ่มการกรอกรายละเอียดคำขอ ให้ท่านระบุเลขที่ใบจองชื่อนิติบุคคลที่ดืทำการจองชื่อไว้ โดยผู้ทำคำขอที่จะเข้ามากรอกข้อมูลในขั้นตอนนี้จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ที่จองชื่อไว้แล้ว  คลิกที่ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลจองชื่อบริษัทขึ้นมาให้ แล้วคลิกที่หน้าถัดไป จากนั้นให้ท่านกรอกคำรับรองให้ท่านจดที่จดทะเบียน บริษัท จำกัด โดยช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์สีแดงจำเป็นต้องกรกข้อมูลให้ครบถ้วน ให้เลือกรูปแบบของรายงานการประชุมตั้งบริษัทในที่นี้ขอเลือกเป็นแบบสำเร็จรูป หลังจากนั้นให้ใส่จำนวนเงิน  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เริ่มก่อการได้ใช้ไปในการจัดตั้งบริษัท  ให้เลือกคำแสดงประเภทบริษัทในภาษาอังกฤษ  เสร็จแล้วให้กดปุ่มเพิ่ม ผู้เริ่มก่อการคนต่อไป ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน  ในหน้าแบบ บอจ.3 นี้ ให้เลือกและระบุว่าหุ้นที่บริษัทกำหนดไว้เป็นหุ้นประเภทใด  ระหว่างหุ้นสามัญ  กับหุ้นบุริมสิทธิ  และ แต่ละประเภท มีจำนวนเท่าใด ในส่วนข้อ 4 จำนวนเงินที่ได้รับไว้เป็นค่าหุ้นรวมทั้งสิ้นนั้นไม่ต้องกรอก เพราะระบบจะคำนวนจำนวนเงินที่ได้รับไว้อัตโนมัติ ต่อไปให้เลือกว่าบริษัทนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีกำหนดอายุหรือไม่ หากมีให้ระบุวันเดือนปี ที่หมดอายุไว้ด้วยซึ่งจะมีผลให้บริษัทต้องเลิกกันเมื่อถึงกำหนดวันเวลาดังกล่าว ให้ระบุที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยให้ระบุเลขรหัสประจำบ้าน ตัวเลขจำนวน 11 หลัก ซึ่งจะอยู่ในหน้าแรกของทะเบียนบ้านและระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้าน ส่วนข้อ 9 รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ นั้น หมายถึง รายการอย่างอื่นซึ่งไม่มีปรากฏในแบบรายการจดทะเบียนตามปกติ ซึ่งบริษัท สามารถขอจดทะเบียนเพิ่มเติมไว้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ให้ระบุว่า บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดยมี หรือไม่มีข้อบังคับ ซึ่งตามกฏหมายแล้ว บริษัทจำกัด จะมีหรือไม่มีข้อบังคับก็ได้ และให้ระบุรอบปีบัญชีของบริษัทไว้ด้วย โดยให้ระบุเฉพาะวันและเดือน เป็นตัวเลข 4 ตัว เรียงติดต่อกันไปโดยไม่เว้นวรรคและไม่มีเครื่องหมายคั่น เช่น ต้องการระบุรอบปีบัญชี เป็นวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ให้ระบุเป็นตัวเลขว่า 3112 เสร็จแล้ว ให้คลิกหน้าถัดไป ในหน้าแบบ อบจ.5 นี้ ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่แสดงอยู่บนหน้าจอ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ในหน้าแบบ ก. นี้ในกดเพิ่ม เพื่อระบุรายละเอียดของกรรมการบริษัททั้งหมด ตามที่ได้ประชุม มีมติแต่งตั้งไว้ ในหน้า อำนาจการ 1 นี้ ให้เลือกรูปแบบอำนาจกรรมการตามที่ประชุม ลงมติไว้ ในหน้า แบบ ว. สำเร็จรูปนี้ ให้คลิกเลือก ว. สำเร็จรูปที่ต้องการที่มีให้เลือกทั้งหมด 5 แบบ แบบ ว.1 ถึง แบบว.5 โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหลายแบบพร้อมกันได้ กรณีที่ต้องการกำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ขึ้นเองหมดทั้งหมด ให้เลือกแบบไม่ใช่ ว. สำเร็จรูป แล้วคลิกให้คลิกหน้าถัดไป ในหน้าแบบ สสช.1 นี้ ให้ระบุ รายละเอียดลูกจ้าง และรายละเอียดผู้รับเหมา (ถ้ามี)  สิ่งที่สำคัญคือ จะต้องกรอกรหัสธุรกิจที่ท่านเลือกไว้ และอยากให้ปรากฏบนเว็บไซต์ของกรม ว่าบริษัทของท่านทำธุรกิจอะไร ในการค้นหา จากรหัส TSIC เป็นเลข 5 หลัก โดยให้กรอกเป็นคำสั้นๆแล้วกดค้นหา จากนั้นคลิกเลือกรหัสวัตถุประสงค์ตามที่ปรากฏจากการค้นหาเสร็จแล้ว กดบันทึก ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะ ระบุวัตถุประสงค์หลัก ที่บริษัทดำเนินกิจการได้ครบถ้วน ไฟล์ภาพและไฟท์เอกสารที่จะอัพโหลดเข้าสู่ระบบนั้น จะต้องมีรูปแบบ ขนาด ตามที่ระบบรับรองด้วย เช่น ไฟล์ภาพตราประทับ แผนที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และใบรายชื่อผู้เริ่มก่อการ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นที่เข้าร่วมประชุมตั้งบริษัท จะต้องเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น และมีขนาดไม่เกิน 2 Mb. ส่วนไฟล์เอกสารแนบอื่นๆ เช่นข้อบังคับ รายงานการประชุมตั้งบริษัท ต้องเป็นไฟล์ Pdf. เท่านั้น มีขนาดไม่เกิน 2Mb. ให้แล้วให้คลิกหน้าถัดไป

ต่อไปคลิกที่ปุ่มยื่นคำขอ เพื่อให้นายทะเบียนตรวจสอบว่าถูกต้อง หรือไม่ ท่านสามารถดูผลตรวจสอบของนายทะเบียน ได้ที่เมนูตรวจสอบผล และให้ดูที่ช่องสถานะ  เมื่อคำขอจดทะเบียนบริษัท จำกัด ผ่านการตรวจสอบจากนายทะเบียนแล้ว ผู้เริ่มก่อการและกรรมการแต่ละท่าน จะได้รับอีเมลล์แจ้งผลการอนุมัติในเบื้องต้น และแจ้งให้ท่านลงนาม อิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อย  จากนั้นให้เริ่มก่อการและกรรมการแต่ละท่าน เข้าสู่ระบบ และเลือกเมนูลงนามอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่ไอคอนรูปดินสอ เพื่อเข้าไปลงลายมือชื่อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงรายละเอียดคำขอจดทะเบียนให้ท่านทำการตรวจสอบให้เรียบร้อย แล้วติ๊กที่ช่องยืนยันที่ช่องด้านล่าง จากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน password ของท่านที่ใช้สำหรับเข้าระบบ พร้อมคลิกที่ปุ่ม ของรหัสOTP ท่านจะได้รับ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือแจ้งรหัสผ่าน ที่สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว onetime password สำหรับลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้ว คลิกที่หน้าถัดไป ระบบจะแสดงผลการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของท่านว่า ลงนามเอกสารเรียบร้อบแล้ว ผู้ทำคำขอจดทะเบียน สามารถตรวจสอบว่า ผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน ลงนามเรียบร้อยแล้วหรือไม่โดยเข้ามาที่เมนูลงนามอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่ไอคอนรูปคน ถ้าลงนามอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ช่องสถานะผู้เริ่มก่อการและกรรมการคนนั้น จะขึ้นเครื่องหมายถูก เมื่อผู้เริ่มก่อการและกรรมทุกคนลงนามเรียบร้อบแล้ว ให้ผู้จัดทำคำขอดำเนินการยื่นคำขอโดยเลือกที่เมนู ยื่นขอจดทะเบียน ระบบจะแสดงรายการคำขอจดทะเบียนที่รอยื่นคำขอ ติ๊กที่ยื่นคำขอจดทะเบียนในช่องดำเนินการ แล้วคลิกยื่นเอกสาร ให่ท่านคลิกที่ชำระเงินเพื่อเข้าสู่กระบวนการชำระค่าธรรมเนียม ท่านสามารถเอกสารที่ต้องการเพิ่มเติมเช่น ขอหนังสือรับรองโดยระบบจะคำนวนธรรมเนียมให้อัตโนมัติ ต่อไปให้ระบุสถานที่จัดส่งจากนั้นระบบจะแสดงรายการสรุปชำระค่าธรรมเนียมซึ่งท่านสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่าน Bill payment ได้ 4 ช่องทาง คือ 1. Counter ธนาคาร 2. ATM  3. Internet banking  4. Mobile banking โดยให้ใช้เลขอ้างอิง แล้วคลิกที่ พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน เพื่อยืนยันการชำระค่าธรรมเนียม เสร็จแล้วให้ท่านสั่งพิมพ์ เพื่อนำไปใช้ชำระเงิน ตามช่องทางที่ระบุ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเสร็จครบถ้วนแล้ว นายทะเบียนก็จะรับจดทะเบียนนิติบุคคล และแจ้งผลกลับมาทางอีเมลล์ของท่านค่ะ

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000

อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53

บริการด่วน งานด่วน รอรับได้เลย ครับ

>> 7000 จัดทำงบเปล่า -ตรวจสอบ – พร้อมนำยื่น รวมค่าผู้สอบบัญชี + ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี แล้ว
>> 15,000 ปิดบริษัท ครอบคลุมจดทะเบียนเลิก ทำงบการเงิน และ นำยื่น
>> 1,000 บาท รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค
>> 500 บาท แปลเอกสาร ไทยอังกฤษ อังกฤษไทย
>> 300 บาท คัดหนังสือรับรอง บริษัท/ ห้างหุ้นส่วน >> 2,000 บาท เราเตรียมเอกสารจดทะเบียน ท่านไปเอง
>> 1,500 บาท เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น