บริษัทจำกัดจะขอจดทะเบียนตราหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่ อำนาจกรรมการกำหนดให้ประทับตรา ก็ต้องจดทะเบียนตราด้วย

ข้อดี ของการจดทะเบียน แบบ ไม่มีตราประทับ

ข้อเสีย ของการจดทะเบียนแบบ ไม่มีตราประทับ

ตัวอย่าง แบบจดทะเบียน-ตราประทับ

ตราประทับบริษัท แบบจดทะเบียน