ผู้ก่อการ จัดตั้งบริษัท

ผู้ก่อการของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ ผู้ก่อการต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่อนุญาติให้เป็นนิติบุคคล และต้องสามารถลงนามในเอกสารจดทะเบียน โดยต้องมีอย่างน้อย 3 ท่าน และผู้ก่อนการต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 12 ปี  ผู้ก่อนการทุกท่านต้องร่วมถือหุ้นในบริษัทอย่างน้อย 1 หุ้นในขั้นตอนจดทะเบียนบริษัท แต่สามารถขายหุ้นออกไปภายหลังจากบริษัทได้จัดตั้งเรียบร้อยแล้ว และผู้ก่อการไม่ได้มี่ข้อจำกัดเกี่ยวถิ่นที่อยู่ ว่าอยู่ในประเทศไทย หรือ เป็นคนไทย หรือไม่

เพิ่มเติม

  • ผู้ก่อนการสำหรับบริษัทมหาชน ต้องเป็นบุคคลไม่น้อยกว่า 15 ท่าน และต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี (ผู้ก่อการบริษัทจำกัด ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมีอายุไม่น้อยกว่า 12 ปี)
  • ผู้ก่อการจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นในขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท
  • ผู้ถือหุ้น อาจไม่ได้มาจากผู้ก่อการ ก็เป็นได้
  • ผู้ก่อการต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในการเปิดบริษัททั้งหมด
  • ผู้ก่อการบริษัท ต้องส่งมอบภาระหน้าที่ต่างๆ ให้กรรมการบริษัท เมื่อบริษัทได้ก่อตั้งเรียบร้อยแล้ว
  • ผู้กอการบริษัท มีหน้าที่เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นจนครบจำนวนหุ้น และต้องจ่ายชำระไม่น้อยกว่า 25%

 

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000 

แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53