ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของบริษัท

ค่าบริการเริ่มต้น 3,000 บาทต่อปี

เราให้บริการ นักบัญขี ที่มีคุณสมบัติ เพื่อขึ้นทะเบียนในนาม บริษัท/ ห้างหุ้นส่วนของท่าน ค่าบริการเริ่มต้น 3,000 บาท ต่อปี ขี้นอยู่กับขนาดของกิจการ  ท่านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมนา นักบัญชี ของท่าน

ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติ เพื่อรับผิดชอบในการทำบัญขีของบริษัท ซึ่งอาจเป็นพนักงานของบริษัท ผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ หรือสำนักงานรับจ้างทำบัญชีก็ได้ ซึ่งเป็นผู้ที่จบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเท่าเป็นผู้ทำบัญชีให้ ยกเว้นบริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถให้ผู้ที่จบไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าเป็นผู้ทำบัญชีก็ได้ ซึ่งบริษัทจะต้องควบคุมดูแลผู้ทำบัญชีให้จัดทำบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ถ้าไม่จัดให้มีผู้ทำบัญชีมีความผิด ปรับ

  • บริษัท ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
  • กรรมการผู้จัดการ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท