บริษัทจดทะเบียนใหม่ ต้องมีหุ้นประเภทไหน

ภายใต้กฎหมายไทย หุ้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท หุ้นสามัญ และ หุ้นบุริมสิทธิ ทั้งหุ้นสามัญ และ หุ้นบุริมสิทธิ มีสิทธิและมีหน้าที่ต่อบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  แต่สิทธิแตกต่างกันมาก

หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิออกเสียงของบริษัท มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับเงินปันผลเกี่ยวกับหุ้นที่มีการชำระและ หลังจากจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแล้ว ในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ เงินลงทุนเริ่มแรกจะส่งคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญหากสินทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่าหนี้และหนี้สินทั้งหมดหลังจากได้ชำระ และหลังจากได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนมากกว่าหรือน้อยกว่านั้น ขึ้นอยู่กับข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ นอกจากนี้ในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ เมื่อหนี้ทั้งหมดได้ชำระให้แก่เจ้าหนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินทุนคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

ตัวอย่างเช่น ในการจัดตั้งบริษัทจำกัดโดยทั่วไปแล้วจะมีการจดทะเบียนหุ้นสามัญหากไม่มีข้อกำหนดต่างๆสำหรับสิทธิการออกเสียงหรือสิทธิของผู้ถือหุ้น หุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียนเมื่อบริษัทต้องการ กำหนด สิทธิในการออกเสียงสำหรับกลุ่มผู้ถือหุ้นและ มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงต่อ 10 หุ้นบุริมสิทธิ สำหรับการจัดตั้งบริษัทจำกัดในประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติ ถือหุ้นได้ แค่ 49%  และ 51% จะต้องถือโดยผู้ถือหุ้นคนไทย เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสำหรับคนต่างชาติ ดังนั้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องการมีสิทธิในการออกเสียงมากกว่าผู้ถือหุ้นคนไทย ข้อบังคับของบริษัท จะต้องมีการปรับเปลี่ยน โดยหุ้นสามัญเป็นฝ่ายผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเป็นฝ่ายผู้ถือหุ้นชาวไทย

ดังนั้นคุณต้องตัดสินใจว่าจะจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ เมื่อคุณจะจัดตั้งบริษัทจำกัด