ในการทำธุรกิจ นอกจาก เปิดบริษัท สิ่งจำเป็นอีกอย่างที่ต้องทำในลำดับต่อมา คือ เปิดบัญชีธนาคาร ซึ่งท่านอาจเลือกธนาคาร และ สาขาที่ท่านสะดวก รวมถึงประเภทบัญชีเงินฝากและบริการเสริม-พิเศษ ที่จะช่วยให้ท่านทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น

ปัจจุบันหลายธนาคาร อนุญาติให้เปิดแค่บัญชีออมทรัพย์ก่อน และหลังจากดำเนินธุรกิจไปสักพัก (6 เดือน) จึงอนุญาตให้เปิดบัญชีกระแสรายวัน และ บัญชีสกุลเงินตราต่างประเทศ (FCD) และสำหรับการเปิดบัญชี ท่านต้องเตรียมเอกสาร เบื้องต้นจะไม่ต่างกันมากนัก แต่อย่างไรเสีย ก่อนไปธนาคาร ท่านอาจสอบถามเอกสารที่ต้องเตรียม ตามเบอร์โทร ที่ให้ไว้ด้านล่าง

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี สำหรับบริษัท หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย (เบื้องต้น)

 1. รายงานการประชุมของบริษัทที่ระบุความประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากต่างประเทศกับธนาคาร โดยระบุชื่อ
  ผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายและปิดบัญชี
 2. หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ
  ลงชื่อผูกพันบริษัท (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 4. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาบัตรที่ได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคล ดังนี้
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • ผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายบัญชี
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจในการสั่งจ่าย (กรณีที่บัตรประจำตัวไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
 6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 7. หนังสือบริคณห์สนธิ
 8. ข้อบังคับของบริษัท
 9. แบบ บอจ. 3 (รายการจดทะเบียนจัดตั้ง) หรือ บอจ. 4 (รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ)
 10. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท

รายชื่อธนาคารพาณิชย์ไทย ที่ท่านสามารถเลือกเปิดได้ (นอกกจากนี้ยังมีธนาคารต่างชาติ ซึ่งจะรวบรวมให้ต่อไป)

สาระ น่ารู้เกี่ยวกับการเปิด ธนาคาร

 1. คำศัพท์ เกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคาร
Minutes and resolutions of the Board Meeting รายงานการประชุมของกรรมการบริษัท
The Signatories ผู้มีอำนาจกระทำการ
Affidavit of the company’s registration หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
Signatory Director กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
a legally binding commitment on behalf of the company ผูกพันธ์ตามกฎหมายแทนบริษัท
List of Shareholder บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
The Citizen ID Card บัตรประจำตัวประชาชน
Government Official ID Card บัตรประจำตัวข้าราชการ
Shareholder with stake of 25% or more ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
Authorized signatory director กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized persons for making payments ผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายบัญชี
House Registration ทะเบียนบ้าน
Power of Attorney หนังสือมอบอำนาจ
Memorandum of Association หนังสือบริคณห์สนธิ
Articles of Association ข้อบังคับบริษัท
Company’s tax ID certificate บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท
VAT (Value Added Tax) Certificate ใบสำคัญการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Certificate of company registration ใบสำคัญการจดทะเบียน
Copy of all documents are required to have signature certifying true copy with company seal on every page สำเนาของเอกสารทั้งหมด จะต้องลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตราบริษัท ในทุกหน้า
The original documents must be shown at the counter เอกสารต้นฉบับจะต้องนำมาแสดง ณ ธนาคาร
Foreign Currency Deposit (FCD) บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Saving Deposit (Account) เงินฝากประเภทออมทรัพย์
Current Deposit (Account) เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
Fixed Deposit (Account) เงินฝากประเภทประจำ
Open bank account เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
Token Device อุปกรณ์รับรหัส เพื่อเข้าใช้บริการแบบออนไลน์
To collect token รับอุปกรณ์โตเค้น
Bangkok Bank is located on Silom Road ธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่บนถนนสีลม

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000 

แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53

บริการ ปิดบริษัท ทั่วประเทศ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ทีมงานเราจัดเตรียมให้ท่านทุกอย่าง ท่านแค่นำยื่นเอกสาร ราคา 11,000 บาท

Advertisement

นานานรานานานานา advertisement