บริษัท หรือ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชีหรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบัญชีและอกสารตามมตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอำนาจให้บริษัทหรือผู้มีหน้าที่จัดทบัญชีเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เกินห้าปีแต่ต้องไม่เกินเจ็ดปีได้

อย่างไรก็ดี ขอให้ข้อสังเกตุว่า ในการตรวจสอบภาษีอากร ของกรมสรรพากรนั้น สรรพากรมีอำนาจในเรียกตรวจสอบข้อมูลหรือประเมินภาษีย้อนหลังโดยไม่มีข้อกำหนดเรื่องอายุ จำนวนปี นั้นหมายถึง กรมสรรพากรอาจประเมินย้อนหลังได้มากกว่า 5 ปี ซึงในการตรวจสอบนั้นบริษัทจำเป็นต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์

บริการด่วน งานด่วน รอรับได้เลย ครับ

>> 7000 จัดทำงบเปล่า -ตรวจสอบ – พร้อมนำยื่น รวมค่าผู้สอบบัญชี + ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี แล้ว
>> 15,000 ปิดบริษัท ครอบคลุมจดทะเบียนเลิก ทำงบการเงิน และ นำยื่น
>> 1,000 บาท รับรองเอกสาร โนตารี่พับลิค
>> 500 บาท แปลเอกสาร ไทยอังกฤษ อังกฤษไทย
>> 300 บาท คัดหนังสือรับรอง บริษัท/ ห้างหุ้นส่วน >> 2,000 บาท เราเตรียมเอกสารจดทะเบียน ท่านไปเอง
>> 1,500 บาท เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น