นิติบุคคล

บุคคลที่กฎหมายกำหนดขึ้นให้มีสภาพบุคคลและความสามารถ เช่นเดียว กับบุคคลธรรมดา เช่น ความสามารถในการทำนิติกรรมสัญญา สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ หน้าที่ในการเสียภาษี การเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ เป็นต้น ยกเว้นสิทธฺและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพแล้วจะมีหรือเป็นได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยนิติบุคคลมี 5 ประเภท ได้แก่

  1. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  3. บริษัทจำกัด
  4. บริษัทมหาชนจำกัด
  5. องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใตกฎหมายเฉพาะ

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000 

แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53