ค่าบริการ ขอคืนภาษี
(ค่าบริการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละกรณี)

ค่าบริการสำหรับให้คำปรึกษาคืนค่าภาษีเงินได้/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยเรียกเก็บชำระเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ 1 เรียกเก็บ 25% เมื่อตกลงจ้างงาน
งวดที่ 2 เรียกเก็บ 25% เมื่อ นาราการบัญชี ได้เริ่มยื่นเอกสารเพื่อดำเนินเรื่องขอคืน
งวดที่ 3 เรียกเก็บ 25% เมื่อ นาราการบัญชี ได้เข้าพบเพื่อชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่เรื่องประเด็นภาษีเป็นครั้งที่ 2
งวดที่ 4 เรียกเก็บส่วนที่เหลือ อีก 25% เมื่องานเสร็จ
ขอบเขตงานบริการ
ทำความเข้าใจและศึกษาระบบบัญชี ภาษี เอกสารประกอบบันทึกบัญชี และรายละเอียดประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอคืนภาษี
ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้นขั้นตอนของการขอคืนภาษี รวมถึงการเตรียมเอกสารที่จำเป็นและการนำส่งข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ
ทำหน้าที่เป็นผู้เจรจา ไกล่เกลี่ย ประสานงาน และอธิบาย ต่อกรมสรรพากร เกี่ยวกับประเด็นที่สอบถาม
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บริษัท สำหรับการจัดทำรายงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นตามที่กรมสรรพากร ร้องขอ
เป็นตัวแทน เจรจา เรื่อง มูลค่าภาษีที่จะต้องได้รับคืน ให้ได้มากที่สุด รวมถึงการต่อรองและเสนอเงื่อนไขที่ให้บริษัท ได้รับประโยชน์สูงสุด ต่อกรมสรรพากร
ระยะเวลา
ขึ้นอยู่แต่ละกรณี
ตัวอย่าง ประเด็นภาษี เพื่อการเข้าพบเพื่อเจรจากับกรมสรรพกร
สรรพากรประเมิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับกิจการนำเข้าอาหารแช่เข็งมาจำหน่ายในประเทศ เนื่องจา่กผู้ประกอบการได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ โดยไม่ได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากยอดขาย เนื่องจากลุกค้าเข้าใจว่ารายได้จากการขายเป็นรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ได้มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยในแบบ ภพ.01 ระบุเป็นการขายปลีกและขายส่งอาหาทะเลและอาหารทะเลแช่เข็ง จึงทำให้สรรพากรประเมินภาษีขายจากยอดรายได้ เพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
กรณีที่ท่านต้องการข้อมูล ส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ กรุณาติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 175 2000
แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com ,
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com
Line ID: nara53