บริการ ขอคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

ค่าบริการ 3,000 บาท

ผู้ที่ขอคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาได้

 1. บุคคลผู้ยื่นคำฟ้องต่อศาล
 2. บุคคลผู้ถูกฟ้องต่อศาล
 3. บุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนบุคคลตามข้อที่ 1 และข้อที่ 2
 4. ทนายความ

ข้อมูลที่ต้องทราบก่อนขอรับบริการ

 1. ชื่อศาลที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
 2. หมายเลขคดีดำหรือหมายเลขคดีแดงของศาลชั้นต้น

หลักฐานประกอบการขอรับบริการ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตร
 2. กรณีที่ผู้ขอได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินการแทนผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งหมายเลขคดีของศาลชั้นต้นหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ ที่ได้รับรองสำเนาถูกต้อง และบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมนำเนาของผู้รับมอบฉันทะต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการขอรับบริการ

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
 2. เจ้าหน้าที่กรอกรายละเอียดและตรวจสอบสิทธิผู้ขอในแบบขอรับบริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา/คำสั่งระหว่างศาล
 3. ดำเนินการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่ง