ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติ

ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของบริษัทค่าบริการเริ่มต้น 3,000 บาทต่อปีเราให้บริการ นักบัญขี ที่มีคุณสมบัติ เพื่อขึ้นทะเบียนในนาม บริษัท/ ห้างหุ้นส่วนของท่าน ค่าบริการเริ่มต้น 3,000 บาท ต่อปี ขี้นอยู่กับขนาดของกิจการ ...

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ให้จัดทำตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น และการเข้า-ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ  และต้องเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของบริษัท...

หุ้น ประเภทหุ้น กับ การจดทะเบียนบริษัท

บริษัทจดทะเบียนใหม่ ต้องมีหุ้นประเภทไหน ภายใต้กฎหมายไทย หุ้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท หุ้นสามัญ และ หุ้นบุริมสิทธิ ทั้งหุ้นสามัญ และ หุ้นบุริมสิทธิ มีสิทธิและมีหน้าที่ต่อบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  แต่สิทธิแตกต่างกันมาก หุ้นสามัญ...

ตราประทับบริษัท ต้องมีหรือไม่

บริษัทจำกัดจะขอจดทะเบียนตราหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่ อำนาจกรรมการกำหนดให้ประทับตรา ก็ต้องจดทะเบียนตราด้วย ข้อดี ของการจดทะเบียน แบบ ไม่มีตราประทับ ข้อเสีย ของการจดทะเบียนแบบ ไม่มีตราประทับ ตัวอย่าง...

จดทะเบียนบริษัท กับเอกสารส่วนตัว

บัตรประจำตัวที่ผู้มาติดต่อราชการต้องแสดงต่อนายทะเบียน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง...

จดทเบียนบริษัท เสร็จภายในวันเดียว

ในการจดทะเบียนบริษัท ถ้าดำเนินการทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้ ภายในวันเดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไปพร้อมกันภายในวันเดียวกันได้ ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ...