080 173 2000 info@53ac.com

หุ้น ประเภทหุ้น กับ การจดทะเบียนบริษัท

บริษัทจดทะเบียนใหม่ ต้องมีหุ้นประเภทไหน ภายใต้กฎหมายไทย หุ้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท หุ้นสามัญ และ หุ้นบุริมสิทธิ ทั้งหุ้นสามัญ และ หุ้นบุริมสิทธิ มีสิทธิและมีหน้าที่ต่อบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  แต่สิทธิแตกต่างกันมาก หุ้นสามัญ...

ตราประทับบริษัท ต้องมีหรือไม่

บริษัทจำกัดจะขอจดทะเบียนตราหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่ อำนาจกรรมการกำหนดให้ประทับตรา ก็ต้องจดทะเบียนตราด้วย ข้อดี ของการจดทะเบียน แบบ ไม่มีตราประทับ ข้อเสีย ของการจดทะเบียนแบบ ไม่มีตราประทับ ตัวอย่าง...

จดทะเบียนบริษัท กับเอกสารส่วนตัว

บัตรประจำตัวที่ผู้มาติดต่อราชการต้องแสดงต่อนายทะเบียน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง...

จดทเบียนบริษัท เสร็จภายในวันเดียว

ในการจดทะเบียนบริษัท ถ้าดำเนินการทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้ ภายในวันเดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไปพร้อมกันภายในวันเดียวกันได้ ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ...

ชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ต้องไม่มีข้อความ หรือ ต้องห้าม

ชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจะต้องไม่มีคำหรือข้อความใด ๆ ดังต่อไปนี้ (1) พระนามของพระเจ้าแผ่นดิน พระมเหสี รัชทายาท หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชวงศ์ปัจจุบัน เว้นแต่จะได้รับพระบรมราชานุญาต (2) ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหรือองค์การของรัฐ...

ชื่อนิติบุคคลที่จอง ต้องจดทะเบียนภายในกี่วัน

ชื่อนิติบุคคลที่จองได้แล้ว จะใช้จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทใดก็ได้ แต่จะต้องใช้ยื่นขอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จองชื่อได้ หากวันครบกำหนดสามสิบวันเป็นวันหยุดทำการ...