ชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ต้องไม่มีข้อความ หรือ ต้องห้าม

ชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจะต้องไม่มีคำหรือข้อความใด ๆ ดังต่อไปนี้ (1) พระนามของพระเจ้าแผ่นดิน พระมเหสี รัชทายาท หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชวงศ์ปัจจุบัน เว้นแต่จะได้รับพระบรมราชานุญาต (2) ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหรือองค์การของรัฐ...

ชื่อนิติบุคคลที่จอง ต้องจดทะเบียนภายในกี่วัน

ชื่อนิติบุคคลที่จองได้แล้ว จะใช้จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทใดก็ได้ แต่จะต้องใช้ยื่นขอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จองชื่อได้ หากวันครบกำหนดสามสิบวันเป็นวันหยุดทำการ...

จองชื่อเป็นภาษา ต่างประเทศ

ในการจองชื่อนิติบุคคล ชื่อที่ขอจองต้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องมีความหมายหรือมีเสียงเรียกขานตรงกับชื่อภาษาไทย กรณีที่จะขอใช้ชื่อภาษาต่างประเทศอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคแรก ให้ใช้แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ...

Foreign Account Tax Compliance กฎหมาย ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

FATCA ย่อมาจาก Foreign Account Tax Compliance ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกกฎหมาย เพื่อตอบสนองการจัดเก็บภาษี ของประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยควบคุมและติดตาม การทำธุรกิจ หรือ ธุรกรรมเชิงพาณิชย์ ของพลเมืองสหรัฐ และ นิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา เพื่อให้เสียภาษีให้ถูกต้อง...

การใช้งานระบบบริการ Tax Single Sign on

ถาม – ตอบ การใช้งานบริการ Tax Single Sign on 1. การใช้งานระบบบริการ Tax Single Sign on (Tax SSO) คืออะไร ระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) เป็นระบบงานการให้บริการประชาชน ด้านภาษีของ 3 กรมภาษี คือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และ กรมศุลกากร...

ปิดบริษัท ด้วยตัวเอง ถามตอบ

ปิดบริษัท ด้วยตัวเอง เราช่วยเตรียมเอกสาร จดทะเบียนเลิก – ชำระบัญชี – ทำงบการเงินและตรวจสอบ – ประสานงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและบริการครอบคลุมทั่วประเทศ พิเศษ ค่าบริการแค่ 9,000 บาท เงื่อนไขบริการ รับเฉพาะ บริษัท (หรือห้างหุ้นส่วน) ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ...