Seal

ตราประทับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องมีตราประทับ (ตราสำคัญ) เพื่อใช้ควบคู่กับการลงลายมือชื่อของหุ้นส่วนผู้จัดการ ...

Reservation of Juristic Person’s Name (Company’s Name)

การจองชื่อนิติบุคคล (จองชื่อบริษัท) การจองชื่อนิติบุคคลถือเป็นขั้นตอนแรกของการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ผู้ขอจองชื่อนิติบุคคลสามารถดำเนินการผ่านระบบการจองชื่อนิติบุคคลทางอินเตอร์เน็  โดยสามารถตรจสอบชื่อที่ต้องการได้ด้วยตนเองซึ่งชื่อที่ต้องการใช้นั้น...

Registered Ordinary Partnership

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นิติบุคคลที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงเข้าหุ้นกัน เพื่อประกอบกิจการค้าร่วมกัน โดยมุ่งหวังกำไรและแบ่งปันกำไรระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน  และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ...

Public Company Limted

บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ โดยมีบุคคล (ผู้เริ่มจัดตั้ง) ตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปเข้าร่วมกันเพื่อจัดตั้งเป็นบริษัท  และมีจำนวนกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน...

Provincial Office of the Company Limited and Partnership Registration

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด สำนักงานซึ่งทำหน้าที่รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น มีทั้งหมด 76 จังหวัด จังหวัดละหนึ่งแห่ง และอีก 4 สาขา (แม่สอด หัวหิน พัทยา และเกาะสมุย)...

Partner without Limited Liability

หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หุ้นส่วนที่ต้องรับผิดชอบในหนี้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนอย่างไม่จำกัดจำนวน   หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ บริษัท นารา การบัญชี จำกัด โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 โทร 080...