รับรองสำเนางบการเงินของนิติบุคคลต่างด้าว

รับรองสำเนางบการเงินของนิติบุคคลต่างด้าว เป็นการรับรองสำเนางบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน ที่นิติบึคคลต่างด้าวได้นำส่งและนายทะเบียนได้เก็บรักษาไว้

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000 

แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53