หนังสือบริคณห์สนธิ

ตราสารที่บุคคลซึ่งเป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทร่วมกันจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อประกอบธุรกิจ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรมาแบ่งปันในรูปของเงินปันผล ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการจัดตั้งบริษัท และจะต้องนำหนังสือบริหณห์สนธิ มาจดทะเบียนต่อนายทะเบียนด้ย ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนสามารถจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิก่อน  และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามในภายหลัง หรือจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทภายในวันเดียวกันก็ได้

 

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000 

แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53