การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม

การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ได้จดทะเบียนไว้ ในกรณีของห้างหุ้นส่วน จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนโดยแสดงความตกลงไว้ในสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม  ในกรณีของบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการ  โดยอาศัยมติของที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีตามที่กฎหมายกำหนดไว้

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000 

แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53