สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นนายทะเบียนกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท รวมทั้งการพิจารณาคำขอจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วน  และบริษัทจำกัดที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ ทั่วราชอาณาจักร

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000 

แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53