ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ประเภทไม่จดทะเบียน)

การประกอบธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  มาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เรียกว่า “หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด” ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในหนี้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอย่างไม่จำกัดจำนวน โดยมิได้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากมีการจดทะเบียนจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลและเรียกว่า “ห้างหุ้นส่วนสามาัญนิติบุคคล”

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000 

แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53