บริษัทมหาชนจำกัด

นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ โดยมีบุคคล (ผู้เริ่มจัดตั้ง) ตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปเข้าร่วมกันเพื่อจัดตั้งเป็นบริษัท  และมีจำนวนกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีที่อยู่ในประเทศไทย บริษัทมหาชนจำกัดไม่มีการกำหนดจำนวนทุนจดทะเบียนขั้นต่ำไว้ ทั้งนี้ หุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดแต่ละหุ้นจะต้องมีมูลค่าเท่ากัน  และต้อชำระค่าหุ้นครั้งเดียวเต็มมูลค่าหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000 

แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53