การจองชื่อนิติบุคคล (จองชื่อบริษัท)

การจองชื่อนิติบุคคลถือเป็นขั้นตอนแรกของการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ผู้ขอจองชื่อนิติบุคคลสามารถดำเนินการผ่านระบบการจองชื่อนิติบุคคลทางอินเตอร์เน็  โดยสามารถตรจสอบชื่อที่ต้องการได้ด้วยตนเองซึ่งชื่อที่ต้องการใช้นั้น ต้องไม่มีเสียงเรียกขานตรงกัน  หรือคล้ายคลึงกับชื่อนิติบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนและไม่ขัดกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เื่อส่งจองชื่อแล้วนายทะเบียนจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 20 นาที กรณีชื่อนิติบุคคลที่ใช้เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงจกันหรือคล้ายคลึกกับนิติบุคคลอื่น ผู้ขอจดทะเบียนนิติบุคลจะต้องรับผิดชอบในการใช้ชื่อนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 18 มาตรา 67 และมาตรา 1115 โดยจะต้องจดทะเบียนแก้ไขชื่อและรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับชื่อทันที

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000 

แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53