ตราประทับ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องมีตราประทับ (ตราสำคัญ) เพื่อใช้ควบคู่กับการลงลายมือชื่อของหุ้นส่วนผู้จัดการ  เพื่อให้สามารถแยกจากกันได้ชัดเจนว่าเป็นการกระทำในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคล ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการกระทำโดยส่วนตัว ทั้งนี้ ตราสำคัญต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด  และจะมีลักษณะเป็นตราประทับหรือตราดุนก็ได้  สำหรับบริษัจำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ได้บังคับให้ต้องจดทะเบียนตราสำคัญ  เว้นแต่อำนาจกรรมการกำหนดให้ประทับตราก็ต้องจดทะเบียนตราด้วย

 

หากท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โปรดติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
กรณีเร่งด่วน/ หลังเลิกงาน โทร 080 167 3000 

แฟ็กซ์. 02 933 5890 อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาถึง: 53ac.com@gmail.com

Line ID: nara53